RU KZ EN
Жабдықтар

Жабдықтар

Бөлінетін және радиоактивті материалдарды автоматты түрде анықтау жүйелері

Нысандарды бақылау-өткізу бекеттері арқылы алып өтуге бақылау жүргізу кезінде  ядролық материалдарды және гамма- және нейтрондық сәулелену көздерін анықтауға арналған.

Радиоактивті аэрозольдердің радиометрлері

Радон мен торонды, радионуклидтердің ұзақмерзімді белсенділігін, альфа-, бета-сәуле шашқыштардың көлемдік белсенділігін өлшеуге арналған.

Радиоизотоптық релелік аспаптар

Сұйық және сусығыш материалдардың деңгейін түйіспесіз позициялық бақылауға, заттардың қозғалысын бақылауға, екі түрлі орта шекарасының бөлінуін бақылауға және т.б. арналған.

Сынама алуға арналған жабдықтар

Бақыланатын параметрдің, яғни сынаманы алу уақытының немесе үрленген ауа көлемінің мәні берілген ауыспалы сүзгіге өзіне артынша талдау жүргізу үшін ауа сынамаларын алатын жабдықтар.

Тасымалданатын дозиметрлер-радиометрлер

Қоршаған ортаны, жұмыс орындарын, қондырғыларды және көлік құралдарын және т.б. кешенді радициялық бақылауға арналған.

Дербес дозиметрлер

Радиациялық жағдайды және пайдалануға түсетін дозалық жүктемені бақылауға арналған шағын габариттік және ыңғайлы дозиметрлер.

Радиациялық бақылауға арналған тұрғылықты аспаптар мен жабдықтар

Иондаушы сәулелену көздерін анықтауға арналған. Радиация деңгейін үнемі түрде бақылап отыру керек болатын орындар мен кәсіпорындарды орнатылады.

Газ талдауыштар

Уытты газдардың концентрациясын өлшеуге арналған.

Радиациялық және экологиялық мониторинг жүргізу жүйелері

Қашықтағы нысандар мен ауданы үлкен аймақтардағы радиациялық сәулеленудің деңгейі мен уытты газдардың концентрациясын өлшеуге арналған.

«ҚОРҒАУШЫ-01А» бөлінетін және радиобелсенді материалдарды автоматты анықтайтын жүйе

«ҚОРҒАУШЫ-01А» бөлінетін және радиобелсенді материалдарды автоматты анықтайын жүйе бақылау – өткізу пункттері, автокөлік өтпелері, теміржол өтпелері арқылы ядролық материалдарды және гамма-, нейтронды сәуле шығаруларды анықтау үшін тағайындалған. Жүйе гамма- және нейтронды сәуле шығаруды детекторлаудың жоғары сезімтал блоктарымен жиынтықталады.

«ҚОРҒАУШЫ-01Ж/Д» бөлінетін және радиобелсенді материалдарды автоматты анықтайтын жүйе

«ҚОРҒАУШЫ-01Ж/Д» бөлінетін және радиобелсенді материалдарды автоматты анықтайын жүйе бақылау – өткізу пункттері, автокөлік өтпелері, теміржол өтпелері арқылы ядролық материалдарды және гамма-, нейтронды сәуле шығаруларды анықтау үшін тағайындалған. Жүйе гамма- және нейтронды сәуле шығаруды детекторлаудың жоғары сезімтал блоктарымен жиынтықталады.

«ҚОРҒАУШЫ-01П» бөлінетін және радиобелсенді материалдарды автоматты анықтайтын жүйе

«ҚОРҒАУШЫ-01П» бөлінетін және радиобелсенді материалдарды автоматты анықтайын жүйе  жаяу жүргіншілердің бақылау – өткізу пунктері арқылы бөлінетін және радиобелсенді материалдардың орын ауыстыруының автоматты бақылауын жүзеге асырады, ядролық материалдарды және гамма,- нейтронды сәуле шығару көздерін анықтау үшін тағайындалған. Осындай түрлендіру жаяу жүргіншілерді үзіліссіз автоматты бақылауда радиобелсенді және ядролық материалдарды анықтау үшін тағайындалған.

«РАМОН-01М» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі

Rn222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын, RаА, RаВ және RаС ЫТӨ көлемдік белсенділігін жылдам анытауға тағайындалған.

«РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі (ППД 20 см2 ауданы)

Rn222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын, RаА, RаВ және RаС ЫТӨ көлемдік белсенділігін жылдам анытауға тағайындалған.

Бірыңғай тұрқыда «РАМОН-РАДОН-01» қатар қондырылған «РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі

«РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі радиохимиялық, геологиялық және радиоэкологиялық зерттеулерді өткізгенде ауада, бөлмелерде және ашық жерлерде Rn222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын, RаА, RаВ және RаС ЫТӨ  көлемдік белсенділігін және торонды БТКБ спекторметриялық анықтау мүмкіндіктерін жылдам анытауға тағайындалған. «РАМОН-РАДОН-01» әртүрлі орталарда – ауада, суда, топырақта радонның – Rn222 көлемдік белсенділігін (КБ), әртүрлі беткейлерде (эксхаляциялар) радон легін өлшеуге тағайындалған. «РАМОН-02» бірыңғай тұрқыда «РАМОН-РАДОН-01» қатар қондырылған.

«РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі (ППД 10 см2 ауданы)

Rn222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын, RаА, RаВ және RаС ЫТӨ көлемдік белсенділігін жылдам анытауға тағайындалған.  Радиохимиялық, геологиялық және радиоэкологиялық зерттеулерді өткізгенде ауада, бөлмелерде және ашық жерлерде торонның БТКБ спекторметриялық анықтау мүмкіндіктері бар.

«РАМОН-02А» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі

Ауада радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін  құрамын автоматты мониторингіне тағайындалған. Ауада торонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін  анықтау мүмкіндігі бар. Радиометр автоматты жұмыс тәртібінде жұмыс жасауға тағайындалған және қолмен басқару тәртібі көзделген.

«РАМОН-02АД» радиобелсенді аэрозольдердің радиометрі

«РАМОН-02АД» радиометр жұмыс аумақтарында, желдету шығарындыларында, санитарлық – қорғау және селитебті аймақ ауасында, уран өндіру және қайта өндіру кәсіпорындарында, мұнайгаз кешенінің объектілерінде, тау – кен өндіру кәсіпорындарында, кеніштерде, шахталарда, полиметалл комбинаттарында және т.с.с. ұзақ өмір сүретін альфа-белсенді аэрозольдердің және радионуклидтердің (ҰӨА КБ) көлемдік белсенділіктерін және шаң – радиациялық факторды (ШРФ) өлшеуге тағайындалған. Радиометр автоматты тәртіпте жұмыс жасайды.

«РРП-01-СОЛО» радиоизотопты релелі жабдық

«РРП-01-СОЛО» радиоизотопты релелі жабдық сұйық және сусымалы материалдардың деңгейін байланыссыз бақылауға, заттардың орын ауыстыруларын байланыссыз бақылауға, екі ортаның шектерінің бөлінуін байланыссыз бақылауға және т.б. тағайындалған. Жабдық белгі берудің межелік тәртібіне ие.

«ЭПРАМ-01-50» сынама алғыш құрылғы

Ауа сынамаларын алуға арналған микропроцессорлы басқаруы бар, ықшам, тасымалданатын жабдық, мақсаты ауаның ластануын анықтау.

Жабдық ҚР Мемлекеттік тізіліміне № KZ.02.02. нөмірі астына енгізілген

«ЭПРАМ-01-2000» сынама алғыш құрылғы

Ауа сынамаларын алуға арналған микропроцессорлы басқаруы бар стационар жабдық. Мақсаты ауаның жер бетіне жақын қабатындағы радиобелсенді аэрозольдердің шоғырлануын анықтау.

«РКС-01АМ-СОЛО» Радиометр-дозиметр

«РКС-01АМ-СОЛО» радиометр-дозиметр сараптама сүзгіш, сыр және объектілердің беттерінің альфа-бөлшектердің лек тығыздығы мен жалпы белсенділігін өлшеуге тағайындалған.  

Жабдық ҚР Мемлекеттік тізіліміне № KZ.02.02.06604-2019 нөмірі астына енгізілген

«РКС-01В-СОЛО» радиометр-дозиметр

«РКС-01В-СОЛО» радиометр-дозиметр БМ, ТЖМ, ІІМ, арнайы қызметтер, кеден және шекара қызметтері, әскери бөлімшелермен барлау жұмыстарын жүргізгенде, қоршаған ортаны, жұмыс орындарын және көлік амалдарын радиациялық бақылау үшін тағайындалған.

«РКС-01ГН-СОЛО» радиометр-дозиметр

«РКС-01ГН-СОЛО» радиометр-дозиметр, (әрі қарай дозиметр) қоршаған ортаны, жұмыс орындарын, қондырғылар мен көлік амалдарын кешенді радиациялық бақылауға тағайындалған.
Товары 1 - 15 из 31
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец